ФОНДАЦИЯ „АКАДЕМИЯ РОЗА (Фондацията), е администратор на лични данни по смисъла на Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета (Регламента). В това свое качество ние осъзнаваме отговорността, която носим пред субектите, чиито лични данни обработваме. Настоящият текст цели да запознае последните с целите и правните основания за обработване на техните лични данни, евентуалните получатели на данните, срока, за който данните се съхраняват, както и с правата им във връзка с това обработване.

I. Администратор на личните данни:

ФОНДАЦИЯ „АКАДЕМИЯ РОЗА 
ЕИК 206832130
гр. Варна, ул. „Д-р Стоян Златаров“ 1А, ет. 5, ап. 17
+359 896 741 738
info@academiarоza.com

II. Определение за лични данни:

Това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано въз основа на тази информация, пряко или непряко, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци относно физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице.

III. Физически лица, чиито лични данни подлежат на обработка:

Събират се и се обработват лични данни на следните категории физически лица:

 • ученици, вземащи доброволно участие в обявените от Фондацията обучения и конкурси;
 • родители/настойници/попечители на посочените по-горе ученици;
 • преподаватели и дейци на изкуството и културата, сключили договор за сътрудничество с Фондацията;
 • дарители;
 • законни или упълномощени представители на доставчици на стоки и услуги;

IV. Категории лични данни, подлежащи на обработка:

Фондацията спазва стриктно принципа за „свеждане на данните до минимум“, като обработва единствено категориите лични данни, необходими за изпълнението на поставените цели, във връзка, с които е учредена, и съблюдаването на приложимите нормативни изисквания. По-специално, Фондацията обработва следните видове лични данни:

 • за учениците, вземащи доброволно участие в обявените от Фондацията конкурси и обучения – три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, посещавано учебно заведение, снимков и видео материал с участието на ученика/ученичката, както и данни относно здравословното състояние на ученика/ученичката;
 • за родителите/настойниците/попечителите на посочените по-горе ученици –  три имена, ЕГН, адрес, телефон, и имейл;
 • за преподавателите и дейците на изкуството и културата, сключили договор за сътрудничество с Фондацията – три имена, ЕГН, адрес, телефон, и имейл, данни относно осигурителния статус;
 • за дарителите – три имена, имейл, телефон;
 • за законния или упълномощен представител на доставчиците на стоки и услуги – три имена, имейл, телефон;

V. Цел на обработването на личните данни:

 • личните данни на учениците, вземащи доброволно участие в обявените от Фондацията конкурси и обучения, се обработват единствено за целите на участието на същите в тяхното провеждане;
 • личните данни на родителите/настойниците/попечителите на учениците, се обработват единствено за целите на представителството пред Фондацията на ненавършилите пълнолетие ученици;
 • личните данни на преподавателите и дейците на изкуството и културата се обработват единствено за целите на сключването и изпълнението на договорите за сътрудничество с тези лица, както и за изпълнението на данъчно-, счетоводно- и осигурително-правните задължения на Фондацията;
 • личните данни на дарителите се обработват за целите на осъществяването на контакт с тях и с оглед на спазването на данъчните и счетоводните задължения на Фондацията;
 • личните данни на представителите на доставчиците на стоки и услуги се обработват единствено за целите на сключването и изпълнението на договорите с тези лица.

VI. Правни основания за обработването на личните данни:

Личните данни на субектите се обработват въз основа на:

 • Предоставено от страна субекта изрично писмено съгласие за обработка на данните.
 • Сключен договори за сътрудничество с преподаватели и дейци на културата и изкуството, както и на търговски договори с доставчици на стоки и услуги.
 • Нормативни задължения на администраторa. Такива задължения съществуват в областта на данъчното, осигурителното, счетоводното и застрахователното законодателство.
 • Защитата на легитимни интереси на администраторите. Подобен легитимен интерес би могла да бъде необходимостта от съдебна защита на правата на администраторa, произтичащи от сключени договор.
 • Защитата на жизненоважни интереси на субектите на данните.

VII. Получатели на личните данни:

Данните се предоставят на трети лица с оглед на спазването на законови задължения, прилагани спрямо администраторa. Такива задължения Фондацията има в областта на данъчното, осигурителното и счетоводното законодателство, както и на законодателството, уреждащо застраховането. Получатели на личните данни са външни за Фондацията счетоводители, Националната агенция за приходите, лицензирани застрахователни дружества и/или посредници. Данните се предоставят в изпълнение на съответните законови задължения,  както и в хода на евентуални проверки, осъществявани от съответния надзорен орган.

Личните данни на субектите биха могли да бъдат разкрити, в редки случаи, с оглед на защитата на техни жизненоважни интереси.

Лични данни на субектите подлежат на разкриване пред трети лица (като например органи на съдебната система) във връзка със защитата на легитимни интереси на администраторите, които не противоречат на интересите на субектите на личните данни.

Не се предоставят лични данни на получатели в трети държави и/или на международни организации.

VIII. Срок, в рамките на който се обработват данните:

Личните данни на субектите се съхраняват в рамките на следните срокове:

 • относно ученици, вземащи доброволно участие в обявените от Фондацията конкурси – до изтичане на конкурсния период. Личните данни на учениците, спечелили конкурс, се съхраняват за срок от 5 г. от датата на провеждане на конкурса;
 • относно родители/настойници/попечители на посочените по-горе ученици – до изтичане на конкурсния период. Личните данни на родители/настойници/попечители  на учениците, спечелили конкурс, се съхраняват за срок от 5 г. от датата на провеждане на конкурса;
 • относно преподаватели и дейци на изкуството и културата, сключили договор за сътрудничество с Фондацията – в рамките на приложимите нормативни срокове, свързани с данъчните, осигурителни и счетоводни задължения на Фондацията;
 • относно дарители – в рамките на приложимите нормативни срокове, свързани с данъчните и счетоводни задължения на Фондацията;
 • относно доставчици на стоки и услуги – в рамките на приложимите нормативни срокове, свързани с данъчните, осигурителни и счетоводни задължения на Фондацията;

В случай на наличие на правен спор във връзка със съществуването или изпълнението на договор, данните продължават да се обработват до неговото приключване и удовлетворяването на всички претенции.

Независимо от горните хипотези, личните данни на субектите престават да бъдат обработвани в случай на оттегляне/отказ на/от представителните правомощия на съответните лица.

XIX. Права на субектите на лични данни:

 • Право на достъп до данните. Субектите имат право да получат от администраторите потвърждение дали техните лични данни се обработват и да бъдат информирани за целите на обработването, за категориите обработвани лични данни, за получателите, пред които се разкриват тези данни, за срока за съхранението им, за съществуването на право да се изиска коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или да се направи възражение срещу обработването; за правото на жалба до надзорен орган и за правото на предоставяне на копие на обработваните лични данни;
 • Право на коригиране. Субектите имат право да поискат от администраторите коригиране на неточните, както и на допълване на непълните лични данни, свързани с тях;
 • Право на изтриване. Субектите имат право да изискат изтриване на личните данни, обработвани от администраторите, в случай, че тези данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват за цели, несъвместими с първоначалните; в случай, че данните се обработват въз основа на легитимен интерес на администраторите и не съществува законно основание за обработването, което да има преимущество; в случай, че данните се обработват незаконосъобразно;  в случай, че личните данни следва да бъдат изтрити с цел спазването на правото на Съюза или на държава членка, приложимо за администраторите. Администраторите могат да възразят на претенцията за изтриване, ако обработването е необходимо за правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазването на правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес; за научни или исторически изследвания или статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването. Субектите на данни могат да изискат от администраторите ограничаване на обработването на данните им, ако оспорват точността на тези данни, за срока, нужен на администраторите да проверят точността им; ако обработването е неправомерно, но субектите не желаят данните им да бъдат изтрити, а само да се ограничи обработването им (да бъдат съхранени); ако администраторите не се нуждаят повече от данните, но субектите ги изискват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако субектите са възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните интереси на администраторите имат преимущество пред техните интереси;
 • Право на преносимост на данните. Субектите на данни имат право, ако обработването се осъществява по автоматизиран начин, да получат от администраторите своите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлят данните на друг администратор.
 • Право на възражение. Субектите на данни имат право да възразят пред администраторите срещу обработването на техните данни, доколкото тези данни се обработват въз основа на легитимен интерес на администраторите и администраторите не могат да докажат, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни интереси;
 • Право на жалба до надзорен орган. Субектите на данни имат право да подадат жалба срещу администратора пред Комисията за защита на личните данни с оглед на защитата на предоставените за обработване лични данни.

Данни за контакт с КЗЛД:

Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
kzld@cpdp.bg

X. Предоставяне на личните данни като условие за сключването на договор или за участието в организирани от Фондацията конкурс и обучения:

Предоставянето на лични данните от страна на субекта е необходимо и задължително условие за участието му в конкурс или обучение, или встъпването му в граждански или търговски взаимоотношения с Фондацията.

XI. Как се грижим за защитата на личните данни?

Фондацията организира обработването на личните данни на субектите при спазване на основните принципи, залегнали в Регламента и приложимото национално законодателство. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените ѝ лични данни, за да гарантира адекватно ниво на защита, което да отговаря на данните и въздействието при нарушаване на защитата им.